Election Committee

Election Comittee 2015/2016
Missing. Please contact the current board if you are interested in becoming a board member for next year or volunteer for the Election committee

  • Valberedningens uppgift är, att utifrån föreningens verksamhet och behov försöka hitta personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar. Det är ett viktigt arbete.
  • Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda,  dvs förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedning.
  • Valberedningen är inte underställd styrelsen, den ligger direkt under medlemmarna och är därför självständig från styrelsen.
  • Valberedningen har sitt mandat direkt från årsmötet.
  • Valberedningsgruppen består av tre till fyra personer, varav en har sammankallande funktion.