School Interaction

Föräldrarföreningen har ett gott samarbete med skolan. Här är några exempel på hur vi samverkar.

Styrelseträffar med rektor och styrelse

  • Styrelsen har möten med rektor varje termin och vid behov för att diskutera aktuella frågor. Exempelvis kvalitéts-, IT och övriga frågor som kan komma upp.

Stormöten

  • Föräldrarföreningen arrangerar ett par gånger om året stormöte för föräldrar ofta med något tema. På dessa stormöten delar skolledningen och möjlighet finns för föräldrar att ta upp frågor för en dialog med skolledningen.

Speciella events

  • Föräldrarföreningen arrangerar vissa större events som samordnas med skolan exempelvis Autumn Fair, informations och caféverksamhet och vid olika möten.

Bidrag för olika aktiviteter

  • Föräldrarföreningen ger bidrag till olika aktiviteter som gynnar skolan men  inte åligger skolan att satsa på enligt lagen. Dessa bidrag samordnas med skolan exempel på detta är musikinstrument och utrustning och bidrag till 9:ornas Winterball. Vi ger också aktivitetsbidrag till varje YearLevel att anordna extra aktiviteter för.

Arbetsgrupper

  •  Föräldrarföreningens olika arbetsgrupper samverkar också med skolan på olika nivåer för att utveckla verksamheten framåt. Se vidare under arbetsgrupper.

Har du några synpunkter eller frågor som du vill att vi tar upp så kontakta oss på info@parentsiesnacka.se.