Statutes

PTA IESN Statutes 2017-09-01

The PTA IESN is a voluntary association of parents of children who study in IES, Nacka. The aim is to facilitate and communicate the students and their parent’s interests to the school leadership.
The PTA shall also facilitate activities which bring students, school and parents together.

PTA Internationella Engelska Skolan i Nacka

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Nacka (PTA IESN)

§1 Föreningens firma
Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Nacka (PTA IESN).
§2 Föreningens ändamål
PTA IESN är en ideell förening vars främsta syfte är att tillvarata elevernas intresse och behov i skolan.
Föreningens ändamål är att följa utvecklingen inom skolans område och efter behov stödja, följa, agera och påverka arbetet vid Internationella Engelska Skolan i Nacka i frågor av allmänt intresse, samt vid behov fungera som länk mellan familj och skola.
Föreningen ska verka för att aktiviteter anordnas som stärker gemenskapen mellan elever, skola och föräldrar.
§3 Föreningen tvåspråkig och obunden
Föreningen är tvåspråkig (svenska och engelska) samt partipolitiskt och religiöst obunden.
§4 Föreningens säte
Föreningens säte är i Nacka kommun
§5 Medlemskap
Medlemskap i föreningen tillkommer förälder/vårdnadshavare och andra personer som har intresse för skolans och föreningens arbete och som genom erläggande av medlemsavgift uttryckt önskemål härom och som stödjer föreningens målsättning och stadgar. Endast förälder/vårdnadshavare till elever medlemmar innehar rösträtt.
§6 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet, att gälla för det aktuella läsåret och betalas vid varje läsårs början, dock innan årsmötet. Medlem betalar endast en medlemsavgift oavsett antal barn/elever som går i Internationella Engelska Skolan i Nacka. Medlemsavgifterna ska täcka PTA IESN:s fasta administrativa avgifter, som t.ex. avgifter till bank och hemsida, och därutöver användas till nytta för eleverna.
§7 Utträde
Medlem som inte längre har barn i Internationella Engelska Skolan i Nacka ges automatiskt utträde ur föreningen. Detta gäller även medlem som inte betalt medlemsavgiften.
Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte och ändamål, bryter mot dess stadgar eller handlar på sådant sätt att föreningen skadas. För beslut om uteslutning fordras minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter röstar för en uteslutning. Utesluten medlem har rätt att få sin sak prövad på årsmötet.
I inget fall återbetalas inbetald årsavgift.
§8 Klassombud
Vid höstterminsstarten varje läsår utser föräldrarna i varje klass minst två klassombud som ska företräda klassen i PTA IESN. Information om vilka som utsetts bör omedelbart lämnas till styrelsen och skolan.
Styrelsen, i samarbete med skolan, kallar till möte för klassombuden minst två gånger årligen, förutom årsmötet. Kallelse ska utgå minst en vecka före mötet. Vid sådana möten bör ”heads of year level” (HoY) från samtliga årskurser samt en representant för skolledningen närvara.
§9 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, allmänt möte och styrelsemöte.
§10 Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas under september/oktober. Kallelse ska ske tidigast sex veckor och minst två veckor före mötet.
Kallelsen ska, förutom mötesformalia, innehålla förslag till dagordning, valberedningens förslag till styrelsen mm, styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till medlemsavgift, revisionsberättelse samt årsredovisning.
Vid årsmötet ska styrelsen lägga fram årsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna ska lägga fram revisionsberättelsen.
Medlem som vill få en fråga behandlad på årsmötet [motion] ska minst 10 dagar före årsmötet skriftligen tillställa styrelsen denna.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Beslut fattas i normalfallet med enkel majoritet.
§11 Dagordning vid årsmötet
Vid årsmöte ska minst följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner för mötesprotokollet tillika rösträknare
5. Fastställande av att mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd (=närvarolista, kan uppskjutas till ev. votering)
8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fråga och beslut om ansvarsfrihet för föregående styrelse
11. Val av styrelsens ordförande
12. Val av styrelsens övriga medlemmar
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Beslut om medlemsavgift
16. Behandling av förslag från medlemmar
17. Övriga ärenden
18. Avslutning
§12 Allmänt möte
Allmänt möte avhålls då styrelsen finner det nödvändigt. Styrelsen ska också anordna allmänt möte inom en månad efter det att sådan begäran kommit in till styrelsen undertecknad av minst 50 medlemmar eller PTA medlemmar från minst 5 olika klasser.
Kallelse ska även här ske senast två veckor före mötet. Förslag som ska tas upp till beslut ska skriftligen lämnas till styrelsen, helst i samband med begäran om allmänt möte dock senast 10 dagar före mötet.
§13 Styrelsen
Styrelsen är, då inte årsmöte eller allmänt möte är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen bör bestå av minst en representant från varje årskurs, de s.k. ledamöterna. Styrelsen ska ha minst tre ledamöter, varav en är av årsmötet utsedd ordförande, samt utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan med sig adjungera enskild person.
Styrelsen har rätt att, om någon av funktionärerna avgår, genomföra fyllnadsval i styrelsen för denna post. Vid styrelsemöte kan en representant för skolledningen närvara.
Mandatperioden är ett till två år, från årsmöte till årsmöte. Styrelsen företräder föreningen. Föreningens firma tecknas av två personer från styrelsen i förening varav minst en ska vara ordföranden eller kassören.
Styrelsens uppgift är att verka för föreningens syften, företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer samt svara för den löpande verksamheten. Därutöver ska styrelsen verkställa beslut fattade vid årsmöten och allmänna möten samt att handha och ansvara för föreningens medel.
Styrelsen ska se till att fullständiga räkenskaper förs, upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt senast fyra veckor före årsmötet underställa dessa för revisorernas granskning. Därtill ska styrelsen bestämma dag och plats för årsmöte och allmänna möten och förbereda de ärenden som där ska behandlas.
Styrelsen sammanträder minst fem gånger per läsår. Kallelse till styrelsemöte ska utgå till styrelseledamöterna minst en vecka före mötet. Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden och/eller vice ordföranden samt ytterligare minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och ordföranden har utslagsröst.
Vid styrelsemöte ska föras protokoll, som ska justeras av ordförande. Styrelsen kan vid behov tillhandahålla en lista över betalande medlemmar.
Uppdrag som ledamot upphör i förtid om ledamoten utesluts eller om ledamoten begär det. Anmälan om avgång görs till styrelsen. Om ordföranden avgår i förtid ersätter vice ordförande. Om en styrelseledamot i övrigt avgår i förtid ska återstående styrelseledamöter vidta åtgärder genom omfördelning av uppdragen alternativt tillsätta ny styrelseledamot för den återstående mandattiden.
För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar.
§14 Rösträtt
Vid föreningens möten har varje närvarande förälder/vårdnadshavare, som också är medlem, en röst. Röstning får ej ske genom ombud.
§15 Röstförfarande
Röstning sker öppet. Medlem kan begära sluten omröstning och då ska rösträknare (två stycken) finnas utsedda. Beslut fattas med enkel majoritet och mötesordföranden har utslagsröst.
§16 Valberedning
Valberedningen består av minst två personer och maximalt en per årskurs. En av dessa utses till sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte.
Valberedningen ska föreslå styrelseordförande, revisor samt övriga ledamöter enligt §13. Valbara till styrelsen är endast förälder/vårdnadshavare till barn i Internationella Engelska Skolan i Nacka.
Medlem har rätt att senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till valberedningen lämna förslag på kandidater till de befattningar till vilka val ska ske.
Valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som valberedningen har. Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater ska ha godtagit nomineringen.
§17 Revisor
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor. Räkenskaperna ska omfatta verksamhetsår och räkenskapsår och vara avslutade för revision senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.
§18 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är från 1 augusti till 31 juli påföljande år.
§19 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring får lämnas av styrelsen eller medlem. Förslaget ska skriftligen inlämnas till styrelsen senast tio dagar före årsmötet. För stadgeändring fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande föreningsmöten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.
§20 Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i § 19 om stadgeändring. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock tre fjärdedels majoritet vid vartdera mötet. Upplöses föreningen ska beslut om fördelningen av föreningens tillgångar fattas av de två mötena. Fördelningen ska göras så att den på bästa sätt gynnar skolans elever. Om inget beslut fattas ska tillgångarna tillfalla Internationella Engelska Skolan i Nacka.